bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejestry i ewidencje prowadzone w Galerii Bielskiej BWA

1.Rejestr pieczątek

2.Księgę inwentarzową środków trwałych

3.Księgę inwentarzową dzieł sztuki

4.Księgę inwentarzową pozostałych środków trwałych ( powyżej 100 zł)

5.Księgi rachunkowe obejmują:

a) konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna);

b) konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna);

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla :

• środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych dla nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,

• rozrachunków z odbiorcami i dostawcami oraz pozostałych rozrachunków według ustalonych imiennie odbiorców i dostawców, z uwzględnieniem obrotów i sald na imiennych kontach analitycznych.

• rozrachunków publiczno-prawnych z podziałem na rodzaje zobowiązań publiczno-prawnych i poszczególnych urzędów skarbowych z uwzględnieniem obrotów i sald na imiennych kontach analitycznych.

• rozrachunków z pracownikami dot. zbiorów imiennych kart wynagrodzeń pozwalających na wyodrębnienie wszelkich rozliczeń z tytułu wynagrodzeń.

• operacji sprzedaży – według struktury sprzedaży i innych wymogów określonych w przepisach o podatku VAT.

• operacji zakupu –zgodnie z przepisami o podatku VAT.

• operacji gotówkowych w związku z prowadzoną kasą.

• kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów .

6.Ewidencję wynagrodzeń

7.Ewidencję druków ścisłego zarachowaniaOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 28.03.2018
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 721