bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualne zamówienia publiczne

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia wilii Teodora Sixta wraz z montażem

dla zadania „ Rewitalizacja willi Teodora Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej.”

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy (1)

Załącznik nr 3b do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy (2)

Załącznik nr 3c do SIWZ - Przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3d do SIWZ - Oświadczenie dotyczące obowiązku podatkowego

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / zaktualizowane, 04.07.2019 r./

Zmiana treści SIWZ / zaktualizowane, 04.07.2019 r./

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / zaktualizowany, 04.07.2019/

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz parametrów techniczno użytkowych / zaktualizowany, 04.07.2019/

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści specyfikacji

Wyjaśnienia treści specyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu


Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków

Załącznik nr 6 do SIWZ - DRUK OFERTA

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz parametrów techniczno użytkowych


Plan postępowań 2019 r. - linkOpublikował: Aleksandra Kosior
Publikacja dnia: 09.03.2023
Podpisał: Jakub Paździora
Dokument z dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 3 024